محل پایگاه بسیج شهرک 1360

                                   شهید سلطانعلی قاسمی

+نوشته شـــده در هشتم فروردین ۱۳۹۰ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
محل اصابت ترکش

 

 

 

 

 

 

 

تنها اثر باقی مانده از بمباران هوایی شهرک در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۵۹که در خیابان شهید مطهری منزل آقای علی شاحسینی قرار داشت و علی رغم اینکه آقای شاحسینی به هنگام تخریب ساختمان آن را جهت نگهداری اهدا کردند ولی متا سفانه به هنگام جدا کردن از دیوار در تاریخ ۴/۱/۱۳۹۰از بین رفت.

+نوشته شـــده در ششم فروردین ۱۳۹۰ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید کریم امیدی

                                       شهید کریم امیدی

+نوشته شـــده در پنجم فروردین ۱۳۹۰ساعــت تــوسط خادم الشهدا |

                              یادمان عملیات والفجر۸ -۱/۱/۱۳۹۰

+نوشته شـــده در دوم فروردین ۱۳۹۰ساعــت تــوسط خادم الشهدا |

                                           طلائیه ۲۹/۱۲/۱۳۸۹

+نوشته شـــده در دوم فروردین ۱۳۹۰ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
راهیان نور

                          یادمان شهید چمران-دهلاویه ۲۹ /۱۲/۱۳۸۹

+نوشته شـــده در دوم فروردین ۱۳۹۰ساعــت تــوسط خادم الشهدا |

                          از راست:شهید علیرضا کاوندی

+نوشته شـــده در بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
راهیان نور1387

         بازدید عده ای از نیروهای بسیج شهرک از مناطق عملیاتی

+نوشته شـــده در بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
اردوگاه شهید مطهری(صفی آباد)قبل از عملیات فتح المبین

از راست:۱-شهید حسن پورمحمد۲-شهید علیرضا کاوندی۳-حاج فریدون غلامی

+نوشته شـــده در بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید علی احمدی
     

                             نشسته:شهید علی احمدی

+نوشته شـــده در شانزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید صفرعلی قاسمی
      

                                   شهید صفرعلی قاسمی

+نوشته شـــده در چهاردهم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید کریم امیدی

                                       شهید کریم امیدی

+نوشته شـــده در یازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید احمد یوسفی

                             شهید احمد یوسفی

+نوشته شـــده در هشتم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
پایگاه بسیج شهرک1360

از راست:۱-حاج فریدون غلامی۲-عبدالرضا شوهانی۳- شهید سلطانعلی قاسمی

+نوشته شـــده در هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
منطقه عملیاتی فتح المبین

نشسته:شهید غلامرضا پاپی

ایستاده از راست:۱-حاج غلامرضا قربانی۲-عبدالرضا شوهانی

+نوشته شـــده در پنجم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
پایگاه بسیج شهرک1360

ایستاده از راست:۱-غلامعلی بشیری۲-حاج رحمن فلاحی۳-حسین قاسمی۴-شهید کریم روزه دار

نشسته از راست:۱-علیرضا عباسی۲- عظیم کرمی

+نوشته شـــده در دوم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
راهیان نور 1387

بازدید عده ای از اهالی شهرک از مناطق عملیاتی

+نوشته شـــده در یکم اسفند ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید محمدرضا زادعلی

نفر سوم از راست:شهید محمدرضا  زاده علی

+نوشته شـــده در بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
محل پایگاه بسیج شهرک1360

از راست:۱-شهید صفرعلی قاسمی۲- حاج منصور غلامی۳-شهید سلطانعلی قاسمی

+نوشته شـــده در بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
عملیات بیت المقدس

ایستاده از راست:شهید علیرضا کاوندی( نفر اول)-نفر سوم موسی عبدالهی -نفر پنجم علی حسین صالحی
نشسته از راست:نفر اول شهید صفر علی قاسمی-نفر دوم نبی داستار-نفر سوم حاج آقا احسانی-نفرچهارم حاج فریدون غلامی-نفر پنجم شهید محمود یوسفی-نفرششم احمد رکیده

+نوشته شـــده در بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
تعدادی از رزمندگان شهرک
  ا

         ایستاده از راست:شهید محمدرضا عبدالله پور(نفر اول)-نفر چهارم حاج حسین امیدی

نشسته از راست:۱-عبدالحسین ملک محمدی۲-قاسم بخشی۳-محمدحسین کرمی۴-مرتضی شیخی

+نوشته شـــده در بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
پایگاه بسیج شهرک1360
  

ازراست:۱-علی فرزانه۲-شهید محمدرضا عبدالله پور۳-شهیدعلیرضا کاوندی۴-حاج آقا ملک محمدی

+نوشته شـــده در بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
اولین محل پایگاه بسیج(مدرسه ابتدایی جلوی مسجد)
                         

                                   شهید کریم عباسی

+نوشته شـــده در بیست و دوم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
اولین هفته شهید قربانعلی سگوند(معتمدیان)
              

                             از راست:مهندس احمد زارعی۲-شهید حسن پورمحمد۳-حاج رحمن فلاحی

+نوشته شـــده در بیست و دوم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید احمد یوسفی
                      

                                                         شهید: احمد یوسفی

+نوشته شـــده در بیستم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
پیر جبهه ها
             

                                             مرحوم:حاج نظام   محمدعلی جیبری

+نوشته شـــده در نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید محمدرضا زادعلی
             

                                          نفر اول از چپ:شهید محمدرضا زاده علی

+نوشته شـــده در هفدهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
پایگاه بسیج شهرک1360
              

                                              شهید: سلطانعلی قاسمی

+نوشته شـــده در هفدهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
منطقه عملیاتی
                

                                 نفر اول از راست با چفیه مشکی:شهید محمود فرزانه

+نوشته شـــده در شانزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید مجید تخشاء
              

                                                     شهید مجید تخشاء

+نوشته شـــده در پانزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید علی احمدی
                      

                                                      شهید علی احمدی

+نوشته شـــده در چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
محل پایگاه بسیج شهرک
                

                                 از راست:۱-شهید محراب دلگرم۲- شهید علی خسروی

+نوشته شـــده در سیزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
تعدادی از رزمندگان شهرک-منطقه عملیاتی خیبر 1362
                

ایستاده از راست:۱-رضا موسی زاده۲-ناصر عباسی۳-عبدالرضا خیبری۴-یحیی غلامی۵-فریدون میرزایی۶-حمید پورظفر

نشسته از راست:۱-رجب مرادپور۲-شهید محراب دلگرم۳-غلامرضا آرامی۴-مرتضی شیخی۵-محمدرضا جمشیدی

+نوشته شـــده در دوازدهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
محل پایگاه بسیج شهرک 1360
            

               ایستاده از راست:۱-حسین رشادتیان۲-رحمن فلاحی۳-شهید محمود یوسفی۴-شهید قربانعلی سگوند(معتمدیان)

               نشسته از راست:شهید علیرضا کاوندی ۲-شهید سلطانعلی قاسمی ۳-کاظم پورظفر

+نوشته شـــده در یازدهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید کریم امیدی
                     

                                                    شهید کریم امیدی

+نوشته شـــده در دهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهيد كريم فلاحي
                          شهيدكريم فلاحي
+نوشته شـــده در نهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
غرب کرخه

           

ایستاده:شهید نورعلی عباسی

نشسته:عبدالحسین عبدالهی 

+نوشته شـــده در نهم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
شهید سلطانعلی قاسمی
                    

+نوشته شـــده در هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
قبل از عمليات فتح المبين(اردوگاه مطهری-صفی آباد)1360

ازراست:۱-احمد زارعي۲-حاج فريدون غلامي۳-هوشنگ غلامي۴-شهيد حسن پورمحمد۵-عبدالمحمدكرمـــي۶-شهيدغلامرضا پاپي۷-ايستاده: شهيد عليرضا كاوندي

+نوشته شـــده در هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
تعدادي از نيروهاي بسيج شهرك در محل پايگاه بسيج1360
             

                               ايستاده از راست:۱-منصور مرادپور۲-حسين منگري۳-شهيد حسن پورمحمد

                      نشسته از راست:۱-شهيد صفرعلي قاسمي۲-غلام پاپي۳-شهيد قربانعلي سگوند(معتمديان)

+نوشته شـــده در پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
تعدادی از رزمندگان شهرک در منطقه عملیاتی خیبر1362
              

ا                     زراست:۱-شهیدمحراب دلگرم۲-مرتضی شیخی۳-غلامعلی بشیری۴-عبدالرضا خیبری۵-منصور کرمی

+نوشته شـــده در پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |
                

           ايستاده ازراست:۱-رحمن فلاحي۲-حاج آقامحمدي۳-شهيدكاوندي۴-كاظم پورظفر

          نشسته ازراست:۱-شهيدمحموديوسفي۲-شهيدسلطانعلي قاسمي۳-يحيي غلامي

 

+نوشته شـــده در چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعــت تــوسط خادم الشهدا |