شهید سلطانعلی قاسمی
 

 

 

 

 

 

 

تنها اثر باقی مانده از بمباران هوایی شهرک در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۵۹که در خیابان شهید مطهری منزل آقای علی شاحسینی قرار داشت و علی رغم اینکه آقای شاحسینی به هنگام تخریب ساختمان آن را جهت نگهداری اهدا کردند ولی متا سفانه به هنگام جدا کردن از دیوار در تاریخ ۴/۱/۱۳۹۰از بین رفت.
دسته بندی : حمله هوایی به شهرک ,  عکس شهدا , 


                                       شهید کریم امیدی
دسته بندی : شهید کریم امیدی ,  عکس شهدا , 


                              یادمان عملیات والفجر۸ -۱/۱/۱۳۹۰
دسته بندی : عکس شهدا , 


                                           طلائیه ۲۹/۱۲/۱۳۸۹
دسته بندی : عکس شهدا , 


                          یادمان شهید چمران-دهلاویه ۲۹ /۱۲/۱۳۸۹
دسته بندی : عکس شهدا , 


                          از راست:شهید علیرضا کاوندی
         بازدید عده ای از نیروهای بسیج شهرک از مناطق عملیاتی
دسته بندی : عکس شهدا , 


از راست:۱-شهید حسن پورمحمد۲-شهید علیرضا کاوندی۳-حاج فریدون غلامی
دسته بندی : عکس شهدا , 


     

                             نشسته:شهید علی احمدی
دسته بندی : شهید علی احمدی ,  عکس شهدا , 


      

                                   شهید صفرعلی قاسمی
دسته بندی : شهید صفرعلی قاسمی ,  عکس شهدا , 


                                       شهید کریم امیدی
دسته بندی : شهید کریم امیدی ,  عکس شهدا , 


                             شهید احمد یوسفی
از راست:۱-حاج فریدون غلامی۲-عبدالرضا شوهانی۳- شهید سلطانعلی قاسمی
دسته بندی : عکس شهدا , 


نشسته:شهید غلامرضا پاپی

ایستاده از راست:۱-حاج غلامرضا قربانی۲-عبدالرضا شوهانی
دسته بندی : شهید غلامرضا پاپی ,  عکس شهدا , 


ایستاده از راست:۱-غلامعلی بشیری۲-حاج رحمن فلاحی۳-حسین قاسمی۴-شهید کریم روزه دار

نشسته از راست:۱-علیرضا عباسی۲- عظیم کرمی
دسته بندی : عکس شهدا , 


بازدید عده ای از اهالی شهرک از مناطق عملیاتی
دسته بندی : عکس شهدا , 


نفر سوم از راست:شهید محمدرضا  زاده علی
از راست:۱-شهید صفرعلی قاسمی۲- حاج منصور غلامی۳-شهید سلطانعلی قاسمی
دسته بندی : عکس شهدا , 


ایستاده از راست:شهید علیرضا کاوندی( نفر اول)-نفر سوم موسی عبدالهی -نفر پنجم علی حسین صالحی
نشسته از راست:نفر اول شهید صفر علی قاسمی-نفر دوم نبی داستار-نفر سوم حاج آقا احسانی-نفرچهارم حاج فریدون غلامی-نفر پنجم شهید محمود یوسفی-نفرششم احمد رکیده
دسته بندی : عکس شهدا , 


  ا

         ایستاده از راست:شهید محمدرضا عبدالله پور(نفر اول)-نفر چهارم حاج حسین امیدی

نشسته از راست:۱-عبدالحسین ملک محمدی۲-قاسم بخشی۳-محمدحسین کرمی۴-مرتضی شیخی
دسته بندی : عکس شهدا , 


  

ازراست:۱-علی فرزانه۲-شهید محمدرضا عبدالله پور۳-شهیدعلیرضا کاوندی۴-حاج آقا ملک محمدی
دسته بندی : عکس شهدا , 


                         

                                   شهید کریم عباسی
              

                             از راست:مهندس احمد زارعی۲-شهید حسن پورمحمد۳-حاج رحمن فلاحی
دسته بندی : عکس شهدا , 


                      

                                                         شهید: احمد یوسفی
             

                                             مرحوم:حاج نظام   محمدعلی جیبری
دسته بندی : عکس شهدا , 


             

                                          نفر اول از چپ:شهید محمدرضا زاده علی
              

                                              شهید: سلطانعلی قاسمی
                

                                 نفر اول از راست با چفیه مشکی:شهید محمود فرزانه
دسته بندی : شهید محمود فرزانه ,  عکس شهدا , 


              

                                                     شهید مجید تخشاء
دسته بندی : شهید مجید تخشا، ,  عکس شهدا , 


                      

                                                      شهید علی احمدی
دسته بندی : شهید علی احمدی ,  عکس شهدا , 


                

                                 از راست:۱-شهید محراب دلگرم۲- شهید علی خسروی
دسته بندی : عکس شهدا , 


                

ایستاده از راست:۱-رضا موسی زاده۲-ناصر عباسی۳-عبدالرضا خیبری۴-یحیی غلامی۵-فریدون میرزایی۶-حمید پورظفر

نشسته از راست:۱-رجب مرادپور۲-شهید محراب دلگرم۳-غلامرضا آرامی۴-مرتضی شیخی۵-محمدرضا جمشیدی
دسته بندی : عکس شهدا , 


            

               ایستاده از راست:۱-حسین رشادتیان۲-رحمن فلاحی۳-شهید محمود یوسفی۴-شهید قربانعلی سگوند(معتمدیان)

               نشسته از راست:شهید علیرضا کاوندی ۲-شهید سلطانعلی قاسمی ۳-کاظم پورظفر
دسته بندی : عکس شهدا , 


                     

                                                    شهید کریم امیدی
دسته بندی : شهید کریم امیدی ,  عکس شهدا , 


                          شهيدكريم فلاحي


دسته بندی : شهید کریم فلاحی ,  عکس شهدا , 


           

ایستاده:شهید نورعلی عباسی

نشسته:عبدالحسین عبدالهی 
دسته بندی : عکس شهدا , 


                    
ازراست:۱-احمد زارعي۲-حاج فريدون غلامي۳-هوشنگ غلامي۴-شهيد حسن پورمحمد۵-عبدالمحمدكرمـــي۶-شهيدغلامرضا پاپي۷-ايستاده: شهيد عليرضا كاوندي
دسته بندی : عکس شهدا , 


             

                               ايستاده از راست:۱-منصور مرادپور۲-حسين منگري۳-شهيد حسن پورمحمد

                      نشسته از راست:۱-شهيد صفرعلي قاسمي۲-غلام پاپي۳-شهيد قربانعلي سگوند(معتمديان)
دسته بندی : عکس شهدا , 


              

ا                     زراست:۱-شهیدمحراب دلگرم۲-مرتضی شیخی۳-غلامعلی بشیری۴-عبدالرضا خیبری۵-منصور کرمی
دسته بندی : عکس شهدا , 


                

           ايستاده ازراست:۱-رحمن فلاحي۲-حاج آقامحمدي۳-شهيدكاوندي۴-كاظم پورظفر

          نشسته ازراست:۱-شهيدمحموديوسفي۲-شهيدسلطانعلي قاسمي۳-يحيي غلامي

 
دسته بندی : عکس شهدا ,